ஆத்ம நண்பன்  (Soul Friend)

This 1 hour Tamil program is specially crafted to cater to the needs of the Indian community in Singapore. This program aims to entertain, inform and inspire its listeners. The content includes family, community building, news & information, history & culture and Christian Tamil Music.

இந்த ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சி சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு,சமூகம்,கலாச்சாரம்,குடும்பம்,சுகாதாரம் போன்ற நல்ல குறிப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வது மட்டுமின்றி, நல்ல தேவ பாடல்களையும், செய்திகளையும் வழங்கி வருகிறது.

 

Produced Studio Elpizo in Singapore and originally aired on Be107FM

Sunday: 9.00pm – 10.00pm

IndianChurch.001

Subscribe on iTunes   Subscribe to Podcast RSS

Looking for episodes prior to 17 March 2013? Contact Us.


Aug 13, 2017
13 August 2017 – Aathma Nanban
Series: Soul Friend
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Aug 13, 201713 August 2017 – Aathma Nanban
  Aug 13, 2017
  13 August 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Aug 6, 20176 August 2017 – Aathma Nanban
  Aug 6, 2017
  6 August 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jul 30, 201730 July 2017 – Aathma Nanban
  Jul 30, 2017
  30 July 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jul 16, 201716 July 2017 – Aathma Nanban
  Jul 16, 2017
  16 July 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jul 9, 20179 July 2017 – Aathma Nanban
  Jul 9, 2017
  9 July 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jul 2, 20172 July 2017 – Aathma Nanban
  Jul 2, 2017
  2 July 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 25, 201725 June 2017 – Aathma Nanban
  Jun 25, 2017
  25 June 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 18, 201718 June 2017 – Aathma Nanban
  Jun 18, 2017
  18 June 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 11, 201711th June 2017 – Aathma Nanban
  Jun 11, 2017
  11th June 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 4, 20174th June 2017 – Aathma Nanban
  Jun 4, 2017
  4th June 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • May 28, 201728th May 2017 – Aathma Nanban
  May 28, 2017
  28th May 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • May 14, 201714th May 2017 – Aathma Nanban
  May 14, 2017
  14th May 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • May 7, 20177th May 2017 – Aathma Nanban
  May 7, 2017
  7th May 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 23, 201723th April 2017 – Aathma Nanban
  Apr 23, 2017
  23th April 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 16, 201716th April 2017 – Aathma Nanban
  Apr 16, 2017
  16th April 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 9, 20179th April 2017 – Aathma Nanban
  Apr 9, 2017
  9th April 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 2, 20172nd April 2017 – Aathma Nanban
  Apr 2, 2017
  2nd April 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 26, 201726th March 2017 – Aathma Nanban
  Mar 26, 2017
  26th March 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 19, 201719th March 2017 – Aathma Nanban
  Mar 19, 2017
  19th March 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 12, 201712th March 2017 – Aathma Nanban
  Mar 12, 2017
  12th March 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 5, 201705th March 2017 – Aathma Nanban
  Mar 5, 2017
  05th March 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 26, 201726th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 26, 2017
  26th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 19, 201719th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 19, 2017
  19th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 12, 201712th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 12, 2017
  12th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 5, 201705th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 5, 2017
  05th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 29, 201729th January 2017 – Aathma Nanban
  Jan 29, 2017
  29th January 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 22, 201722th January 2017 – Aathma Nanban
  Jan 22, 2017
  22th January 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 8, 201708th January 2017 – Aathma Nanban
  Jan 8, 2017
  08th January 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 25, 201625th December 2016 – Aathma Nanban
  Dec 25, 2016
  25th December 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 18, 201618th December 2016 – Aathma Nanban
  Dec 18, 2016
  18th December 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 11, 201611th December 2016 – Aathma Nanban
  Dec 11, 2016
  11th December 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 4, 201604th December 2016 – Aathma Nanban
  Dec 4, 2016
  04th December 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 27, 201627th November 2016 – Aathma Nanban
  Nov 27, 2016
  27th November 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 20, 201620th November 2016 – Aathma Nanban
  Nov 20, 2016
  20th November 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 11, 201611th November 2016 – Aathma Nanban
  Nov 11, 2016
  11th November 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 6, 20166th November 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Nov 6, 2016
  6th November 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Series: Soul Friend
 • Oct 30, 201630th October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Oct 30, 2016
  30th October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Series: Soul Friend
 • Oct 29, 201629th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 29, 2016
  29th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 28, 201628th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 28, 2016
  28th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 27, 201627th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 27, 2016
  27th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 26, 201626th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 26, 2016
  26th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 25, 201625th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 25, 2016
  25th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 24, 201624th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 24, 2016
  24th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 23, 201623rd October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Oct 23, 2016
  23rd October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Series: Soul Friend
 • Oct 22, 201622nd October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 22, 2016
  22nd October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 21, 201621st October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 21, 2016
  21st October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 20, 201620th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 20, 2016
  20th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 19, 201619th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 19, 2016
  19th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 18, 201618th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 18, 2016
  18th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 17, 201617th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 17, 2016
  17th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend