ஆத்ம நண்பன்  (Soul Friend)

This 1 hour Tamil program is specially crafted to cater to the needs of the Indian community in Singapore. This program aims to entertain, inform and inspire its listeners. The content includes family, community building, news & information, history & culture and Christian Tamil Music.

இந்த ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சி சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு,சமூகம்,கலாச்சாரம்,குடும்பம்,சுகாதாரம் போன்ற நல்ல குறிப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வது மட்டுமின்றி, நல்ல தேவ பாடல்களையும், செய்திகளையும் வழங்கி வருகிறது.

 

Produced Studio Elpizo in Singapore and originally aired on Be107FM

Sunday: 9.00pm – 10.00pm

IndianChurch.001

Subscribe on iTunes   Subscribe to Podcast RSS

Looking for episodes prior to 17 March 2013? Contact Us.


Mar 19, 2017
19th March 2017 – Aathma Nanban
Series: Soul Friend
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Mar 19, 201719th March 2017 – Aathma Nanban
  Mar 19, 2017
  19th March 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 12, 201712th March 2017 – Aathma Nanban
  Mar 12, 2017
  12th March 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 5, 201705th March 2017 – Aathma Nanban
  Mar 5, 2017
  05th March 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 26, 201726th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 26, 2017
  26th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 19, 201719th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 19, 2017
  19th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 12, 201712th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 12, 2017
  12th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 5, 201705th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 5, 2017
  05th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 29, 201729th January 2017 – Aathma Nanban
  Jan 29, 2017
  29th January 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 22, 201722th January 2017 – Aathma Nanban
  Jan 22, 2017
  22th January 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 8, 201708th January 2017 – Aathma Nanban
  Jan 8, 2017
  08th January 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 25, 201625th December 2016 – Aathma Nanban
  Dec 25, 2016
  25th December 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 18, 201618th December 2016 – Aathma Nanban
  Dec 18, 2016
  18th December 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 11, 201611th December 2016 – Aathma Nanban
  Dec 11, 2016
  11th December 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 4, 201604th December 2016 – Aathma Nanban
  Dec 4, 2016
  04th December 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 27, 201627th November 2016 – Aathma Nanban
  Nov 27, 2016
  27th November 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 20, 201620th November 2016 – Aathma Nanban
  Nov 20, 2016
  20th November 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 11, 201611th November 2016 – Aathma Nanban
  Nov 11, 2016
  11th November 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 6, 20166th November 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Nov 6, 2016
  6th November 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Series: Soul Friend
 • Oct 30, 201630th October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Oct 30, 2016
  30th October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Series: Soul Friend
 • Oct 29, 201629th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 29, 2016
  29th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 28, 201628th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 28, 2016
  28th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 27, 201627th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 27, 2016
  27th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 26, 201626th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 26, 2016
  26th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 25, 201625th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 25, 2016
  25th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 24, 201624th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 24, 2016
  24th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 23, 201623rd October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Oct 23, 2016
  23rd October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Series: Soul Friend
 • Oct 22, 201622nd October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 22, 2016
  22nd October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 21, 201621st October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 21, 2016
  21st October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 20, 201620th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 20, 2016
  20th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 19, 201619th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 19, 2016
  19th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 18, 201618th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 18, 2016
  18th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 17, 201617th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 17, 2016
  17th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 16, 201616th October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Oct 16, 2016
  16th October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Series: Soul Friend
 • Oct 15, 201615th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 15, 2016
  15th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 14, 201614th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 14, 2016
  14th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 13, 201613th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 13, 2016
  13th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 12, 201612th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 12, 2016
  12th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 11, 201611th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 11, 2016
  11th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 10, 201610th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 10, 2016
  10th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 9, 20169th October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Oct 9, 2016
  9th October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Series: Soul Friend
 • Oct 8, 20168th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 8, 2016
  8th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 7, 20167th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 7, 2016
  7th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 6, 20166th October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 6, 2016
  6th October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 2, 20162nd October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Oct 2, 2016
  2nd October 2016 – Aathma Nanban (90 mins)
  Series: Soul Friend
 • Oct 1, 20161st October 2016 – Aathma Nanban
  Oct 1, 2016
  1st October 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 30, 201630th September 2016 – Aathma Nanban
  Sep 30, 2016
  30th September 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 29, 201629th September 2016 – Aathma Nanban
  Sep 29, 2016
  29th September 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 28, 201628th September 2016 – Aathma Nanban
  Sep 28, 2016
  28th September 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 27, 201627th September 2016 – Aathma Nanban
  Sep 27, 2016
  27th September 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 26, 201626th September 2016 – Aathma Nanban
  Sep 26, 2016
  26th September 2016 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend